Komponist

ENGLISH  中文

Cover CD

-->Fünf Intermezzi für Alt-Saxophon solo (2002)

Harry Kinross White, Saxophon

Goethe - Das Leben, es ist gut
Hundert Gedichte, ausgewählt von Siegfried Unseld
Sprecher: Maria Becker, Eva Mattes, Doris Wolters, O.E. Hasse, Will Quadflieg, Gert Westphal, Gerd Wameling
Musik: Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Fabian Müller, Harry Kinross White
ISBN 3-8291-1307-2

P 2003 // -->Deutsche Grammophon // 472807-2